Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

гл. ас. д-р Ива Докузова

Катедра „Алгебра и геометрия“

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Консултации:

Сряда 16.00-17.00 ; Вторник  12.30-13.30

Кабинет 245, Нова сграда, тел. 261-751

E-mail: dokuzova@uni-plovdiv.bg