Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

гл. ас. д-р Ива Докузова

Катедра „Алгебра и геометрия“

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Консултации:

Понеделник  14.30-15.30 в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp

E-mail: dokuzova@uni-plovdiv.bg